Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Mateusz Zawisza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Handlowo Usługowo- Produkcyjną „TiEm-SET” Mateusz Zawisza, Siedliska Sławęcińskie, nr 57, 38-242, poczta Skołyszyn, NIP 6852174113, jest Administratorem Twoich danych osobowych (dalej:” TiEm-SET”, Firma).

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, informacji handlowych, marketingowych. Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów, informacji handlowych, marketingowych. Newsletter, informacje handlowe, marketingowe będą wysyłane do Ciebie z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Ci dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności TiEm-SET oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności TiEm-SET (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy)  wyrażasz zgodę na kontakt związany z realizacją Twojej prośby lub zapytania (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 

W celu zawarcia umowy sprzedaży/montażu na podstawie Twojego zainteresowania  ofertą F.H.U.P TiEm-SET, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu przesyłania informacji marketingowych  na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży/montaż (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Twoją rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteś stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Twój pracodawca lub podmiot, z którym współpracujesz lub gdy zostało wykonane na Twoją rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja towaru) (podstawa art.6 ust.1 pkt c RODO)

W celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jakim jest:

 – ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia, dochodzenia roszczeń związanych z realizacją usług i sprzedaży oraz obrona przed roszczeniami drugiej strony kierowanymi wobec TiEm-SET ,

-sporządzanie i archiwizacja dokumentacji z wykonania umowy,

-udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

– zapewnienie najwyższej jakości usług dla klientów TiEm-SET

-w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych TiEm-SET przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych,( podstawa art. 6 ust.1 lit f RODO)

 

Dane osobowe  gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług m.in poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie obiektów TiEm-SET ,ochron żywotnych interesów gości  oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora polegający m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić TiEm-SET na szkodę ( podstawa art. 6 ust.1 lit f RODO)

 

III.                  Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne,
 2. Elektroniczne dane identyfikacyjne,
 3. Finansowe dane identyfikujące,
 4. Dane dotyczące zamieszkania/montażu.

 

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym , firmom świadczącym usługi wsparcia IT  oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne ,firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Ciebie transportu i/lub przesyłki kurierskiej oraz firmom współpracującym ( m.in.dystrybutorom, firmom montażowym, firmom kredytowym, bankom).

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy TiEm-SET przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe TiEm-SET  przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu, aż  zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli TiEm-SET przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub TiEm-SET sam ustali, że się zdezaktualizowały.

Pani/Pana dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub TiEm-SET powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin wskazany powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VII.                Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3)       prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,

4)       ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 1. a)Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. b)Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)       prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

7)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8)       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@betoplast.pl lub zadzwoń pod numer  +48 694 144 99  Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII.              Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz  danych, to TiEm-SET może odmówić zawarcia umowy.

W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w przyszłości.

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, złożenia zamówienia ,uzyskania informacji.

 

 1. Informacja o źródle danych – jedynie w przypadku, gdy dane pochodzą od innej osoby.

twoje  dane mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Możemy otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TiEm-SET stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych .